Regulamin

REGULAMIN

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania z klubu ArtDance & ArtFit (zwanego dalej „Klubem”), mieszczącego się w budynku przy ul. Kadrowej 17, 04-421 Warszawa.
 2. Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w szczególności takie jak zorganizowane zajęcia grupowe (wg aktualnego harmonogramu zajęć dostępnego w recepcji lub na stronie www.artdance.waw.pl oraz www.artfit.waw.pl, siłownia, masaż oraz sauna.
 3. Godziny otwarcia Klubu są podane na stronie internetowej Klubu. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w uzasadnionych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do ich skrócenia lub zamknięcia klubu.
 4. Prawa i obowiązku Klubu oraz Członków Klubu reguluje niniejszy regulamin Klubu (dalej zwanym „Regulaminem”). Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji Klubu.

 

 • 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU
 1. Z usług Kluby mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie mogą korzystać z usług Klubu jedynie na podstawie umowy zawartej z rodzicem/opiekunem.
 2. Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 12. roku życia za wyjątkiem osób, wobec których adresowane są zajęcia grupowe dla dzieci, treningi personalne, zajęcia dla mam z dziećmi.
 3. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, są członkami Klubu (zwanymi dalej „Członek Klubu”).
 1. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie mowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem oraz:
  1. Posiadaniem aktualnego karnetu (dalej zwanego „Karnetem”),
  2. Uiszczenia opłaty za pojedyncze wejście do Klubu (dalej zwanym „Wejście Jednorazowe”),
  3. Skorzystania z promocji „Pierwsze Wejście Gratis” (dalej zwanej „Pierwsze Wejście Gratis”).
  4. Umowy zawartej pomiędzy Klubem a partnerem zewnętrznym, tj. Benefit Systems, Vanity Style, OK System Polska (zwanymi dalej „Partner Klubu”), na podstawie karty Multisport, Fit Profit oraz OK System (zwanymi dalej „Karta Partnerska”).
 2. Ceny karnetów, pojedynczych wejść oraz pozostałych usług dostępne są w Cenniku.
 3. Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie są zobligowane do przekazania swoich danych personalnych oraz kontaktowych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) w celu rejestracji jako Członek Klubu, realizacji postanowień umowy oraz w celach kontaktowych.
 1. Wraz z zakupem karnetu Członek Klubu otrzymuje spersonalizowaną imienną kartę członkowską (zwaną dalej „Kartą”), na której zakodowany jest rodzaj karnetu Koszt Karty wynosi 10 zł i jest pobierany jednorazowo. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Członek Klubu płaci za każdą następną 10 zł, na poczet wyrobienia nowej karty.
 2. Kartą może posługiwać się jedynie jej posiadacz. W przypadku stwierdzenia, że korzystająca z Karty osoba nie jest jej posiadaczem, Klub zastrzega sobie prawo do jej zatrzymania, jak również anulowania karnetu.
 3. Aktywacja Karnetów następuje w chwili pierwszego skorzystania z usług Klubu na podstawie danego Karnetu lub od momentu daty ustalonej podczas zakupu Karnetu przez Klubowicza.
 4. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić Członka Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 1. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 2. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 3. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki ArtDance & ArtFit musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 2. Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Karty Partnerskiej jest zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość przy wejściu do klubu.
 3. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Klub. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu może być rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił element całości.
 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Członków w zajęciach, Członek Klubu oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Członek Klubu zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Członka Klubu zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. ArtDance & ArtFit. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 5. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie ArtDance & ArtFit bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 6. Po wejściu do Klubu, przed wejściem do stref treningowych, u pracownika recepcji należy odebrać kluczyk do szafki na odzież. W celu otrzymania kluczyka Członek Klubu pozostawia w depozycie Kartę, Kartę Partnerską lub dowód tożsamości.
 1. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Członek Klubu deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Członek Klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 1. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach na odzież.
 2. Rzeczy pozostawione na terenie Klubu i nieodebrane uznaje się za porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego i przechodzą na własność Klubu.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata 20 złotych, na poczet wyrobienia nowego kluczyka.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni na zakryte i sportowe. Niektóre ćwiczenia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 5. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych,
 2. spożywania alkoholu,
 3. zażywania środków odurzających i narkotyków, a także wstępu do pomieszczeń klubu pod wpływem tych środków,
 4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, broni, materiałów pirotechnicznych oraz łatwopalnych,
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. handlu, akwizycji i pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody Klubu,
 7. prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza o charakterze komercyjnym lub zarobkowym, w szczególności treningów personalnych, bez uprzedniego uzgodnienia z Klubem,
 8. przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej (np. sterydów anabolicznych).
 9. Członek Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązany jest do:
 10. nienaruszenia spokoju i porządku, a także niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z jego usług,
 11. zachowania ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu,
 12. odkładania używanego sprzętu na przeznaczone do tego miejsce,
 13. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu,
 14. opuszczenia Klubu do godziny jego zamknięcia.
 15. Członek Klubu w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt trenerowi lub innemu członkowi personelu Klubu.
 16. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu.
 1. Przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie urządzeń należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc trenera sprawującego opiekę na sali lub innego pracownika Klubu.
 2. W przypadku podejrzenia, że Członek Klubu rejestruje, kopiuje programy treningowe, choreografie lub układy w celu wykorzystania ich w innej jednostce komercyjnej lub na własny użytek, Klub zastrzega sobie prawo do wykluczenia i pozbawienia go statusu Członka Klubu oraz natychmiastowego zakończenia umowy.
 3. Z pomieszczeń oraz urządzeń Klubu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktora lub wynikający z instrukcji urządzeń oraz zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 4. Członek Klubu może korzystać z pomieszczeń Klubu ogólnodostępnych. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania sal do treningów grupowych tylko w czasie ich trwania.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia jakości świadczonych usług Klub prowadzi monitoring za pomocą sieci kamer przemysłowych.
 6. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 1. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Członka klubu. Jednocześnie Członek Klubu deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Członek Klubu taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 1. Za wyrządzone przez Członka Klubu szkody na mieniu oraz szkody na osobie odpowiedzialność ponosi Członek Klubu, a w przypadku niepełnoletnich użytkowników Klubu również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Naruszenie postanowień regulaminu upoważnia Klub do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. W trakcie korzystania z siłowni lub podczas zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń instruktora lub trenera siłowni.
 4. Instruktorzy klubowi oraz zewnętrzni trenerzy personalni mają możliwość prowadzenia treningów indywidualnych tylko za uprzednią zgodą menadżera Klubu i na warunkach z nim ustalonych.
 5. Trening na siłowni nie jest objęty systemem rezerwacji.
 6. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz za pomocą systemu rezerwacji on-line (zwanego dalej „Strefa Klubowicza”) dostępnego na stronie internetowej klubu.
 7. Członek Klubu może odwołać rezerwację najpóźniej na trzy godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołanie można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji klubu, telefonicznie lub za pomocą systemu rezerwacji on-line dostępnego na stronie internetowej klubu.
 8. Dostęp do Strefy Klubowicza można uzyskać po wypełnieniu kwestionariusza osobowego w recepcji Klubu wraz z podaniem adresu e-mailowego.
 9. Na zajęcia grupowe Członek Klubu może zapisać się maksymalnie z wyprzedzeniem 7 dni. Istnieje możliwość rezerwacji z wyprzedzeniem dłuższym niż 7 dni w recepcji klubu.
 10. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. W przypadku spóźnienia instruktor prowadzący dane zajęcia ma prawo poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 11. W przypadku wątpliwości instruktora prowadzącego zajęcia grupowe co do zgodności liczby osób obecnych na sali z ilością osób zapisanych na zajęcia, ma prawo do zweryfikowania tego faktu, poprzez porównanie tożsamości osób przebywających na sali z listą osób zapisanych. Członek Klubu przebywający na sali, a nie zapisany może zostać poproszony o jej opuszczenie.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeśli liczba zapisanych na te zajęcia jest mniejsza niż trzy osoby.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych mając na uwadze ilość zapisów na dane zajęcia.
 14. Wszelkie zajęcia grupowe, również te o profilu prozdrowotnym i profilaktycznym nie stanowią konsultacji medycznej.
 15. Osoby małoletnie w wieku do 11 lat będą przyprowadzane do Klubu przez rodzica lub opiekuna prawnego (lub osobę przez nich upoważnioną) oraz przez nich odbierane po zakończonych zajęciach.
 16. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformowania instruktora o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania przez dziecko określonych rodzajów ćwiczeń, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia dziecka, problemach zdrowotnych czy innych dolegliwościach.
 17. Na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek zapewnienia swoim podopiecznym odpowiedniego stroju i obuwia, pod rygorem możliwości odmowy wstępu na zajęcia.
 18. Podczas zajęć dedykowanych osobom małoletnim obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii, a w przypadku długich włosów – nakaz ich wiązania na czas zajęć. Obowiązuje też nakaz stosowania się do wskazówek instruktora w zakresie wykonywanych zajęć oraz w kwestiach porządkowych.
 19. Rodzice/opiekuni prawni osób małoletnich mają możliwość przebywania na terenie Klubu w czasie zajęć tylko w miejscach wyznaczonych, tj. w strefie wypoczynku, czyli przestrzeni na parterze Klubu. Rodziców/opiekunów prawnych niebędących Członkiem Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z usług świadczonych przez Klub.
 • 3 SAUNA
 1. Przed skorzystaniem z sauny Członek Klubu powinien skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z instrukcją oraz regulaminem jej użytkowania dostępnych w pomieszczeniu z sauną.
 2. Sauna dostępna jest bezpłatnie dla Członków Klubu posiadających aktywny karnet w wyznaczonych przez Klub godzinach w sezonie zimowym. Istnieje możliwość płatnego skorzystania z sauny w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 3. Sauna jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 • 4 MASAŻ
 1. Wykupienie usługi masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez Członka klubu oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług masażu.
 2. Z usługi masażu może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców/opiekuna prawnego.
 3. Personel gabinetu masażu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 4. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń masażysty.
 5. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu lub rehabilitacji, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje.
 • 5 RODZAJE KARNETÓW
 1. Dostępne są następujące rodzaje karnetów:
 1. Fitness 4 wejścia
 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.
 1. Fitness 8 wejść
 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

III. Fitness Open

 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 1. Siłownia 4 wejścia
 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 1. Siłownia 8 wejść
 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 1. Siłownia Open
 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

VII. Fitness 4 wejścia + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

VIII. Fitness 8 wejść + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 1. Fitness Open + siłownia Open
 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Super Spalanie, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 1. Joga 4 wejścia
 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z zajęć Jogi.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.
 1. Joga 8 wejść
 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z zajęć Jogi.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XII. Zdrowy kręgosłup 4 wejścia

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z zajęć Zdrowy kręgosłup.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XIII. Zdrowy kręgosłup 8 wejść

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z zajęć Zdrowy kręgosłup.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XIV. Zdrowy kręgosłup Open

 1. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć Zdrowy kręgosłup
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.
 1. Karnety na zajęcia taneczne dla dorosłych
 1. Karnet uprawnia do skorzystania z wykupionych zajęć tanecznych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią więcej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią mniej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde zajęcia.
 4. Karnety na zajęcia taneczne dla dorosłych gwarantują jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. W przypadku gdy posiadacz Karnetu w momencie nabywania Karnetu w recepcji Klubu z góry deklaruje niemożność uczestnictwa we wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym, pracownik Klubu rezerwuje miejsce na te zajęcia tylko we wskazanych terminach. Pozostałe wejścia mogą być wykorzystane na siłowni.
 6. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XVI. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci

 1. Karnet uprawnia do skorzystania z wykupionych zajęć tanecznych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią więcej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią mniej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde zajęcia.
 4. W przypadku zajęć odbywających się 2 razy w tygodniu, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi więcej niż 8 zajęć w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/8 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 5. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi mniej niż 8 zajęć w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/8 ceny karnetu za każde zajęcia.
 6. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci gwarantują jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

XVII. Wejście jednorazowe

 1. W ramach Wejścia Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do pojedynczego skorzystania z usług Klubu.
 2. Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna, masaż).
 • 6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://artdance.waw.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://artfit.waw.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 7 WYKLUCZENIE Z KLUBU
 1. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, a także w przypadku naruszenia porządku publicznego. Rozwiązanie umowy jest jednoznacznie z wykluczeniem z Klubu i pozbawieniem członkostwa.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji lub na adres e-mail: studio@artdance.waw.pl.
 2. Z oferty Klubu można korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin dostępny będzie w recepcji Klubu oraz na stronie www.artdance.waw.pl lub www.artfit.waw.pl
 • 9 Siła wyższa
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Klub jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Klubem i Członkiem Klubu.
 4. W przypadku, gdy Członek Klubu z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Członkowi Klubu niezwłocznie po reorganizacji Klubu i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Członkiem Klubu.
 6. Członek Klubu będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Klub zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Członka Klubu sposób.
 8. Członek Klubu wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

 • 10 Obostrzenia związane z pandemią COVID-19
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi ArtDance & ArtFit stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  1. Członek Klubu jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  2. ArtDance & ArtFit Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://artdance.waw.pl/trenuj-bezpiecznie-procedura-bezpieczenstwa-sanitarnego/ oraz https://artfit.waw.pl/2021/01/27/trenuj-bezpiecznie-procedura-realizacji-polityki-bezpieczenstwa-sanitarnego/ Członek Klubu akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  3. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf niniejszego rozdziału wygasa i traci moc.
 • 11 Zasady funkcjonowania Klubu w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.
 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii Klub od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów:
 2. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1,
 3. ArtDance & ArtFit zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,
 4. osoby chcące korzystać z obiektu Klubu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
 5. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,
 6. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d bada się stan faktyczny uprawiania “sportu wyczynowego”, “współzawodnictwo sportowe”, “korzystanie z zajęć sportowych” lub “wydarzeń sportowych”,
 7. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, Klub ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
 8. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,
 9. klientowi, któremu ArtDance & ArtFit nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
 10. iż są one realizowane zgodnie z §12, 1, a-f,
 11. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności,
 12. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w §12 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.